Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Casereccio

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Levering
Artikel 4 – Prijzen
Artikel 5 – Zichttermijn / herroepingsrecht
Artikel 6 – Gegevensbeheer
Artikel 7 – Garantie en conformiteit
Artikel 8 – Aanbod
Artikel 9 – Overeenkomst
Artikel 10 – Afbeeldingen en specificaties
Artikel 11 – Overmacht
Artikel 12 – Aansprakelijkheid
Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 14- Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Artikel 1: Identiteit van de ondernemer
Casereccio
Abtsweg 55,
3042GA Rotterdam
E-mailadres: info@casereccio.nl
KvK-nummer: 72814217
Btw-identificatienummer: op aanvraag beschikbaar

Artikel 2: Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van Casereccio. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de webshop van Casereccio. Op verzoek kunt u een schriftelijk exemplaar ontvangen.
2.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Casereccio behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
2.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Casereccio erkend.
2.4 Casereccio garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst. Aangezien de producten handgemaakt, en, in veel gevallen, gepersonaliseerd zijn, kan het geleverde product afwijken van de weergegeven afbeelding.

Artikel 3: Levering
3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
3.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Casereccio bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
3.3 Alle op de webshop genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Artikel 4: Prijzen
4.1 Casereccio behoudt zich het recht voor om jaarlijks, per 1 januari, de prijzen te verhogen in overeenstemming met de consumentenprijsindex.
4.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikanten van de onderdelen tussentijdse prijsverhogingen doorvoeren.
4.3 Alle prijzen op de webshop zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.4 Alle prijzen op de webshop zijn in Euro`s en inclusief 21% BTW.
4.5 De hoogte van de verzendkosten die door de koper dienen te worden voldaan, zijn nadrukkelijk per product vermeld.

Artikel 5: Zichttermijn / herroepingsrecht
5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de consument het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden te retourneren. (De verzendkosten bij retourzending zijn voor rekening van de consument). Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de consument na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Casereccio heeft teruggezonden, is de koop een feit. De consument is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 kalenderdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Casereccio. Terugzending van de zaken dient te geschieden in nieuwstaat verkerend, in de originele verpakking. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Casereccio er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de consument.
5.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:
• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
• goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne.

Artikel 6: Gegevensbeheer
6.1 Indien u een bestelling plaatst bij Casereccio, worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Casereccio. Casereccio houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
6.2 Casereccio respecteert de privacy van de gebruikers van de webshop en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Artikel 7: Garantie en conformiteit
7.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
7.2 Een door de ondernemer als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
7.3 De consument is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de consument (alvorens over te gaan tot terugzending aan Casereccio) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Casereccio. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Casereccio schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
7.4 Indien klachten van de consument door Casereccio gegrond worden bevonden, zal Casereccio naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Casereccio en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Casereccio) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Casereccio gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Casereccio voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
7.5 Deze garantie geldt niet indien:
A) en zolang de consument jegens Casereccio in gebreke is;
B) de consument de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken;
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Casereccio en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 8: Aanbod
8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de consument, behoud Casereccio zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Casereccio slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
8.4 Aanbiedingen van Casereccio gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
8.5 Casereccio kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 9: Overeenkomst
9.1 Een overeenkomst tussen Casereccio en een consument komt tot stand nadat een bestelling/opdracht door Casereccio op haalbaarheid is beoordeeld.
9.2 Casereccio behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Artikel 10: Afbeeldingen en specificaties
10.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etc. op de webshop van Casereccio gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 11: Overmacht
11.1 Casereccio is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers van Casereccio, alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
11.3 Casereccio behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Casereccio gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
11.4 Indien Casereccio bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.1 Casereccio is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg de webshop van Casereccio.
12.2 De producten die verkocht worden als kraam-/geboortecadeaus dienen als decoratie gebruikt te worden en zijn niet geschikt als speelgoed i.v.m. kleine onderdelen. De producten dienen altijd onder toezicht van een volwassene gebruikt te worden.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud
13.1 Eigendom van alle door Casereccio aan de consument verkochte en geleverde zaken blijft bij Casereccio zolang de consument de vorderingen van Casereccio uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de consument de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de consument de vorderingen van Casereccio wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

Artikel 14: Toepasselijk recht/bevoegde rechter
14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Casereccio en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter.

Offline ! We will start taking orders in

0Hours 0Minutes 0Seconds

Product has been added

No products in the cart.

Explore Food Items